Author Archive

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Written by Ομάδα Υποστήριξης on . Posted in News

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

[Αποθήκευση τοπικά του κειμένου]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» υλοποιεί την Πράξη ««Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας» στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και συγκεκριμένα ο Δήμος Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και ο  Δήμος Μεγανησίου (νήσος Μεγανήσι). και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους Δήμους, ως εξής:

 1. Μακροχρόνια άνεργοι[1] άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα
 2. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 3. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια[2]
 4. Άτομα με αναπηρία

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.). Συγκεκριμένα, από την υλοποίηση του Έργου αναμένεται:

 • 60 άτομα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων.
 • 20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
 • 20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με βάση το Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).

 

 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

 • Άμεση Δικτύωση των ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος με  επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας.
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ωφελούμενων που θα επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες απασχόλησης του καθενός στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια σε ώρες Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
1. «Τουρισμός / Εναλλακτικός Τουρισμός»

150

€ 6,00

2. Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ

150

€ 6,00

3.«Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών»

100

€ 6,00

4.«Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και χρήση Η/Υ για υπαλλήλους Μικρών επιχειρήσεων»

120

€ 6,00

 1.  «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας[3]»

 

120

€ 6,00

 

 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την  επαγγελματική ένταξη και την απασχόλησή τους.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από ωφελούμενους του Έργου και  δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Έργο θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους[4] και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 3. Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής στους Δήμους που υλοποιείται το Έργο :Δήμος Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και Δήμος Μεγανησίου (νήσος Μεγανήσι).
 4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών ( αντίγραφο / α)
 5. Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό έτος 2012)
 6. Βεβαιώσεις  επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός 6μήνου)
 9. Aπόφαση του αρμοδίου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα/ υγεινομική επιτροπή με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω[5]

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  από  18 Φεβρουαρίου 2013 έως 5  Mαρτίου  2013.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) στο Δημαρχείο Λευκάδας – 1ος όροφος, Μεσαίο Κτίριο-  από  Δευτέρα έως Παρασκευή  ώρες 8:30π.μ. – 14:30, καθώς και στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μεγανησίου (ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.), Βαθύ Λευκάδας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  26453 60603, 26453 61321 και 210 6725966 (υπεύθυνοι επικοινωνίας : Ασπασία Μπένου, Γαζή Ιωάννα, Δαλκίδης Γιώργος) και στην ιστοσελίδα www.topekolefkadas.gr.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Α.Σ. «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΖΩΗ ΣΚΙΑΔΑ – ΠΕΤΟΥΣΗ


[1] Άνω των 12 μηνών.

[2] Βάσει του τελευταίου δελτίου της ΕΛΣΤΑΤ (02/11/2012), το κατώφλι κινδύνου φτώχειας ανά άτομο είναι 6.591 €  για το νοικοκυριό με ένα μέλος, για κάθε άλλο ενήλικο μέλος (14+) προστίθεται το 50% του 6.591 € και για κάθε παιδί (14-) προστίθεται το 30% του 6.591 €. Δηλαδή για ανδρόγυνο είναι 6.591 € + 50%*6.591 € = 9.886,5 €. Για ανδρόγυνο με 1 παιδί είναι 9.886,5 + 30%*6.591 = 11.863,8 €, κλπ.

[3] Αφορά ωφελούμενες με την πρόθεση να συμμετάσχουν σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με σκοπό την παραγωγή και πώληση παραδοσιακών τροφίμων  – γλυκών  αλλά και την παραγωγή διάφορων χειροποίητων τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης.

[4] Αίτηση συμμετοχής διατίθεται  στα γραφεία της ΔΕΠΟΚΑΛ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και της Κοινοτικής Δημοτικής Επιχείρησης Μεγανησίου.

[5] Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά τα άτομα με αναπηρία

Πρόσκληση σε ημερίδες

Written by Ομάδα Υποστήριξης on . Posted in News

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

στο πλαίσιο του Έργου

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας»

σας προσκαλεί σε σειρά τριών (3) Ημερίδων έναρξης και παρουσίασης του Έργου, ως ακολούθως:

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΧΩΡΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1η Ημερίδα

Τετάρτη,

13 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18.00

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας

Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.κα Μπένου Ασπασία,τηλ. 26453 60603ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.

κα Γαζή Ιωάννα,

τηλ. 26453 61321

REMACO A.E. – Συντονιστής Εταίρος

κος Δαλκίδης Γιώργος,

τηλ. 210 6725966

2η Ημερίδα

Παρασκευή,

15 Φεβρουαρίου 2013,

ώρα 18.00

Αίθουσα Γυμνασίου Βασιλικής Λευκάδας

Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.),

3η Ημερίδα

Κυριακή,

17 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 10.30

Αίθουσα Πολιτισμού (Σπαρτοχώρι)

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μεγανησίου (ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.)

Οι Ημερίδες αποσκοπούν στην πληροφόρηση των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού της περιοχής για τη συμμετοχή τους στο Έργο και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή του.

[Αποθήκευση τοπικά της πρόσκλησης]