Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι/ες δύνανται να είναι :

α/α

Ομάδα Στόχος

Ωφελούμενοι

Επεξήγηση

1.    

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

35

Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.Την ομάδα αυτή αποτελούν:

  • Άτομα που θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας μετά από μακρόχρονη απουσία (κυρίως γυναίκες μετά τη δημιουργία οικογένειας και ανατροφή των παιδιών).
  • Άτομα που έχασαν τη δουλειά τους λόγω περικοπών ή διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Η ηλικιακή αυτή ομάδα θεωρείται πως αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα εργασίας, τα οποία ενδέχεται να έχουν σχέση με τις καινούριες συνθήκες στην αγορά εργασίας, τη μεταβατική φάση της μέσης ενήλικης ζωής και το παραδοσιακό πρότυπο επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

2.    

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

15

Ως μονογονεϊκή, χαρακτηρίζεται η οικογένεια όπου ένας μόνο γονέας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων ενήλικων μελών στην οικογένεια, συμβιώνει με ένα τουλάχιστον ανήλικο, άνεργο ή ανίκανο προς εργασία παιδί, του οποίου και έχει την πλήρη ευθύνη φροντίδας. Η μονογονεϊκότητα μπορεί να προκύπτει από ποικίλες αιτίες όπως: διαζύγιο, χηρεία, άτυπη διακοπή της συμβίωσης των δύο γονέων (διάσταση), απόκτηση παιδιών εκτός γάμου.Οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια κατεξοχήν «ευάλωτη» ομάδα πληθυσμού, καθώς αντιμετωπίζουν ισχυρές πιέσεις σε δύο μέτωπα: οικογενειακές ευθύνες και εργασιακή ζωή. Τόσο το περιεχόμενο των προβλημάτων όσο και τα στερεότυπα που αντανακλούν είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες οικογένειες. Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά βρίσκονται συνήθως στις χαμηλότερες εισοδηματικές κλίμακες σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ακόμη, είναι λιγότερο ενσωματωμένα στον κοινωνικό και πολιτισμικό περίγυρο.

3.

Άτομα με αναπηρία

15

Ως άτομα με αναπηρία νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω, με απόφαση αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ). Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να επωφελούνται από μέτρα που προορίζονται για την εξασφάλιση της αυτονομίας τους, της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης και της συμμετοχής τους στα κοινά.

4.   

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια

35

Στην κατηγορία αυτή νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα. Παρόλο που κατά τα προηγούμενα χρόνια σημειώθηκε βελτίωση στα ποσοστά απασχόλησης και μείωση στα ποσοστά ανεργίας, η τρέχουσα οικονομική συγκυρία δημιούργησε έντονα προβλήματα οικονομικής ανασφάλειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

100