Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10 ανέργους ωφελούμενους ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου με στόχο να απορροφηθούν σε πρότυπες μονάδες  παραγωγής, και τυποποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.  Μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι  θα αποκτήσουν τις ανάλογες δεξιότητες για να απασχοληθούν σε μονάδες τυποποίησης και προώθησης βιολογικών προϊόντων.

Οι ενότητες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  1. Γενική Γεωργία
  2. Βιολογική Γεωργία
  3. Βιολογική Θρέψη
  4. Αρχές Βιολογικής Προστασίας Προϊόντων
  5. Καλλιέργεια με χρήση ήπιων μορφών ενέργειας
  6. Θερμοκήπια – Αυτοματισμοί
  7. Ενισχύσεις – Εμπορία Βιολογικών Προϊόντων
  8. Εμπορία Προώθηση και Marketing προϊόντων Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
  9. Εναλλακτικές καλλιέργειες. Τοπικές δυνατότητες αξιοποίησης
  10. Προετοιμασία για την Αγορά εργασίας – Υγιεινή και Ασφάλεια –Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας – Χρήση των βασικών εφαρμογών Η/Υ

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις γεωργικές εργασίες με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της παθητικής μετάδοσης προφορικών ή και γραπτών πληροφοριών, χρησιμοποιώντας επισκέψεις σε εργασιακούς και παραγωγικούς χώρους. Θα ασκηθούν στις βασικές καλλιεργητικές φροντίδες που προβλέπονται κατά την άσκηση της βιολογικής γεωργίας σε σύγκριση με αυτές της συμβατικής γεωργίας Θα αποκτήσουν γνώσεων που διαφοροποιούν ό,τι έχει σχέση με τις κύριες καλλιεργητικές εργασίες και περιποιήσεις στη βιολογική γεωργία, σε σύγκριση με τις καλλιεργητικές φροντίδες της συμβατικής γεωργίας. Θα αποκτήσουν δεξιότητες  που θα τους επιτρέψουν υιοθετήσουν θετική στάση σε ό,τι έχει σχέση με εφαρμογή μεθόδων που μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την διαμόρφωση ενιαίας συμπεριφοράς των καταρτιζομένων σε ό,τι έχει σχέση με προσπάθειες προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης είναι 60 ώρες και της πρακτικής άσκησης 40 ώρες.