Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού – εναλλακτικού τουρισμού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 25 ωφελούμενους ανέργους ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν:

 • τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ελληνικός τουρισμός σήμερα με τον κορεσμό των «κλασικών» μοντέλων ανάπτυξης.
 • την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του θεσμού και την προσφορά νέου διαφοροποιημένου προϊόντος.
 • τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις του κλάδου για να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν νέες μορφές τουρισμού.

Η φυσική διαμόρφωση ο πολιτιστικός και πολιτισμικός πλούτος της περιοχής παρέμβασης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την δυναμική ανάπτυξη ποιοτικού παράκτιου, αλλά και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που, σε συνδυασμό με την παράλληλη ανάπτυξη συγγενών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, μπορούν να οδηγήσουν σε ριζική μεταστροφή της οικονομικής υπόστασης της υπαίθρου και αντιστροφή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων.

Οι παρεμβάσεις για την συντήρηση και την ανάδειξη μνημείων και την προώθηση και αξιοποίηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 ενέχουν ουσιαστικά οφέλη για την αναβάθμιση της τουριστικής ελκυστικότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.  Επιπλέον, η δημιουργία επιχειρηματικότητας  θα αναδείξει νέες προοπτικές και μορφές τουρισμού αξιοποιώντας το φυσικό κάλλος της περιοχής παρέμβασης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης παρεμβαίνει με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων ανεργίας και υποαπασχόλησης της περιοχής παρέμβασης με την χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων κατάρτισης και προς στοχευμένη κατεύθυνση (κλάδος τουρισμού – εναλλακτικές μορφές τουρισμού) που δίνει  διέξοδο στην απασχόληση των ανέργων της περιοχής.

Οι ενότητες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Τουρισμός – Διαχρονικό φαινόμενο
 2. Προσδιορισμός παραγόντων για την εκτίμηση και ανάπτυξη του τουρισμού
 3. Μορφές εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 4. Συνεδριακός Τουρισμός
 5. Incentives – Τουρισμός Κινήτρων
 6. Πολιτιστικός Τουρισμός
 7. Αγροτουρισμός
 8. Αθλοτουρισμός
 9. Προετοιμασία για την Αγορά εργασίας – Υγιεινή και Ασφάλεια –Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας – Χρήση των βασικών εφαρμογών Η/Υ

Η επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης του προγράμματος στηρίχθηκε στην ανάγκη τροφοδότησης της τοπικής αγοράς εργασίας με στελεχιακό δυναμικό με βασικές δεξιότητες στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναμένεται να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής παρέμβασης.

Οι εκτιμήσεις της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τα ευρήματα της εκπονηθείσας Μελέτης συμφωνούν με τη δυναμική του κλάδου του τουρισμού και την αύξηση ευκαιριών απασχόλησης στον αγροτουρισμό. Ο/η καταρτιζόμενος/η τόσο στα πλαίσια τη θεωρητικής όσο και στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης θα αποκτήσει γνωστικό υπόβαθρο και δεξιότητες με τις οποίες θα έχει δυνατότητα απασχόλησης σε τομείς ή επιχειρήσεις που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης είναι 90 ώρες και της πρακτικής άσκησης 60 ώρες.