Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και χρήση Η/Υ για υπαλλήλους Μικρών επιχειρήσεων

Το παρόν πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αποκτήσουν αρχικά ένα σύνολο βασικών θεωρητικών γνώσεων και στη συνέχεια  ένα σωστό και ολοκληρωμένο υπόβαθρο αναφορικά με την τέχνη των πωλήσεων και της επικοινωνίας.

Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης θα περιέχει γνώσεις από διάφορους τομείς. Έτσι θα γίνει εισαγωγή στα γενικές αρχές πωλήσεων, θα αναλυθούν θέματα αγοραστικής συμπεριφοράς του πελάτη, θα μελετηθούν οι απαιτήσεις των πελατών και η ποιοτική εξυπηρέτηση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο χειρισμό αντιρρήσεων πελατών και στη γλώσσα του σώματος. Επίσης οι καταρτιζόμενοι θα επιμορφωθούν σε θέματα πληροφορικής με έμφαση στη χρήση των βασικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες και εξασφαλίζουν την πλήρη εκμετάλλευση των Η/Υ στο σύγχρονο γραφείο. Συμπληρωματικά θα δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους καταστημάτων. Έτσι οι καταρτιζόμενοι θα μπορέσουν με επιτυχία να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά εργασίας.

Μέσω του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις πωλητών σε εμπορικά καταστήματα καθώς και ως υπάλληλοι γραφείου.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  1. Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση
  2. Οργάνωση της εργασίας
  3. Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας
  4. Πώληση και επικοινωνία
  5. Αγοραστικά κίνητρα
  6. Οι πελάτες και οι απαιτήσεις τους
  7. Οπλοστάσιο του πωλητή
  8. Χρήση Η/Υ
  9. Προετοιμασία για την Αγορά εργασίας – Υγιεινή και Ασφάλεια –Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας- Χρήση των βασικών εφαρμογών Η/Υ

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί η πρακτική να γίνει μετά το τέλος της θεωρίας. Έγινε αυτή η επιλογή, γιατί θεωρείται ότι οι καταρτιζόμενοι μετά το τέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων της θεωρίας θα έχουν συγκεντρώσει όλη τη γνώση η οποία απαιτείται για να την εφαρμόσουν στην πρακτική τους εργασία στην επιχείρηση. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης είναι 72 ώρες και της πρακτικής άσκησης 48 ώρες.