Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 25 ωφελούμενους ανέργους ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να επιμορφωθούν σε θέματα πληροφορικής με έμφαση στη χρήση των βασικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες και εξασφαλίζουν την πλήρη εκμετάλλευση των Η/Υ στο σύγχρονο γραφείο.

Επιπρόσθετα πραγματοποιείται ενημέρωση-εκπαίδευση των καταρτιζομένων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, στις βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Όλες τις παραπάνω γνώσεις τις αποκτούν μετά από πρακτική εξάσκηση και συνεχή αξιολόγηση.

Οι ενότητες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα και Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
 2. Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Λειτουργικά συστήματα)
 3. Επεξεργασία Κειμένο υ με το WORD
 4. Λογιστικά Φύλλα με EXCEL
 5. Βάσεις Δεδομένων
 6. Παρουσιάσεις
 7. Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (INTERNET)
 8. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail)
 9. Προετοιμασία για την Αγορά εργασίας – Υγιεινή και Ασφάλεια –Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας – Χρήση των βασικών εφαρμογών Η/Υ

Οι εκτιμήσεις της Α.Σ. συμφωνούν στη δυναμική του κλάδου και την αύξηση ευκαιριών απασχόλησης ειδικοτήτων πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις της περιοχής χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό που να αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει  πολλές ταυτόχρονα εργασίες που έχουν σχέση με:

 • Κείμενα, πίνακες (λογιστικά φύλλα), σχέδια, εικόνες, γραφικές παραστάσεις, βάσεις δεδομένων με διάφορα στοιχεία κτλ.
 • Την διαμόρφωση και την ορθή παρουσίαση των παραπάνω πληροφοριών
 • Την εκτύπωση και την αναπαραγωγή τους
 • Την αρχειοθέτηση και αναζήτηση τους κάθε φορά που αυτό απαιτείται
 • Την μεταβίβαση τους μέσα από δίκτυα σε άλλους αποδέκτες
 • Την λήψη πληροφοριών μέσω δικτύων κ.α.

Όλα τα παραπάνω αλλά και πολλές επιπρόσθετες γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν μέσω της θεωρητικής κατάρτισης αλλά και της πρακτικής άσκησης που θα γίνει στα πλαίσια του προγράμματος.

Ο καταρτιζόμενοι/ες θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν δυναμικά μια επιχείρηση και να ασκήσουν επιχειρηματικές δράσεις καθώς θα έχουν αποκτήσει σπουδαίες γνώσεις και δεξιότητες στον Αυτοματισμό Γραφείου με τη χρήση Η/Υ.

Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την χρήση πληροφορικής για την οργάνωση του σύγχρονου γραφείου  βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων,  καθώς είναι αυτά που πρόκειται να σηκώσουν το βάρος των οργανωτικών και τεχνολογικών αλλαγών που αυτές οι εξελίξεις συνεπάγονται και ταχύτατα θα  επηρεάσουν σε όλα τα επίπεδα τις οικονομικές διαδικασίες  της χώρας. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης είναι 90 ώρες και της πρακτικής άσκησης 60 ώρες.