Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση 20 άνεργων ωφελούμενων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου,  με στόχο να προχωρήσουν στην ίδρυση επιχειρήσεων ιδίως στον τριτογενή τομέα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης.

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχολείται στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, έχει ανάγκη από μία άλλη προσέγγιση στα συστήματα διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας, σε σχέση με τον υπόλοιπο ιδιωτικό ή και δημόσιο τομέα. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων μιας κοινωνικής επιχείρησης, η δυναμική των ομάδων μέσα σε αυτή, οι τεχνικές διοίκησης και αντιμετώπισης των εργαζομένων, οι τρόποι προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της κλπ, απαιτούν νέες, διαφορετικές προσεγγίσεις, προσανατολισμούς και νέου τύπου μεθοδολογίες.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι κατ ’ανάγκη μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Ξεκινούν από ανθρώπους με όραμα και επιμονή να επιτύχουν το στόχο της κοινωνικής αλλαγής και της επίτευξης λύσεων με διάρκεια και οι οποίοι εφαρμόζουν βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία των οργανισμών τους. Κρίσιμο στοιχείο που διαχωρίζει τις «κοινωνικές» από τις «παραδοσιακές» επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο είναι το μέσο το οποίο χρησιμοποιούν για την επιτυχία του σκοπού τους. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι αναδυόμενη μορφή επιχειρηματικότητας, με χαμηλό επιχειρηματικό και επενδυτικό προφίλ, μέσα σ’ ένα πλαίσιο μιας συνεργατικής κουλτούρας πολυμερούς, όπως και μέσα σ’ ένα εξωτερικό περιβάλλον, θεσμικό και πολιτισμικό, που συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας, με νέες ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και με άλλες βαθιές κοινωνικές ανάγκες.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί:

Η ενημέρωση για τους όρους και τις έννοιες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Εκμάθηση των Βασικών Αρχών Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς και του τρόπου Λειτουργίας τους. Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας του κοινωνικού αντίκτυπου που  χαρακτηρίζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η αξιοποίηση στο έπακρο των εργαλείο της έρευνας αγοράς με σκοπό την εύρυθμη οργάνωση της κοινωνικής επιχείρησης. Η ενημέρωση για τυχόν κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο αυτό και η ορθή διαχείρισή τους. Η κατανόηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ως συντελεστής ποιότητας στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

  1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
  2. Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
  3. Εισαγωγή στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό
  4. Βασικές Αρχές Διοίκησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων
  5. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Κοινωνικών Επιχειρήσεων / Οργανισμών της Κοινωνικής Οικονομίας
  6. Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων