Εύρεση Εργασίας

Για να είστε σε θέση να αναζητήσετε Θέσεις Εργασίας καθώς και να εισάγετε το Βιογραφικό σας σημείωμα, πρέπει να έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο με την ιδιότητα του Υποψηφίου.

Για να είστε σε θέση να υποβάλλετε Αγγελία για Θέση Εργασίας και να Αναζητήσετε Υποψιφίους, πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στον ιστότοπο με την ιδιότητα του Εργοδότη.