Στόχος

Στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης 100 ατόμων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της περιοχής παρέμβασης, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων / παρεμβάσεων, που απώτερο στόχο θα έχουν την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση, ενώ οι ειδικότεροι στόχοι αυτού θα είναι:

  • Η προώθηση της ενσωμάτωσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
  • Η ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας μέσα από την αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μέσα από την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάδειξη της βιωσιμότητας της επιχειρηματικότητας της περιοχής και την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων / παρεμβάσεων αναμένεται να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

  • Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη ατόμων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Η πρόληψη του κινδύνου κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού για κατηγορίες ατόμων που προέρχονται ή μεταπίπτουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
  • Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στον κοινωνικό και εργασιακό πεδίο.
  • Η άμβλυνση της κατάστασης φτώχειας σε στοχευμένες κατηγορίες ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
  • Η αναβάθμιση της συμμετοχής των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στο σχεδιασμό, τη παρακολούθηση και την εφαρμογή των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης.
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμμεσα ωφελούμενων.
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού.