Περιοχή Υλοποίησης

Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας: Δήμος Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και Δήμος Μεγανησίου (νήσος Μεγανήσι)

 Λευκάδα