Ενέργειες και Δράσεις

Το Σχέδιο Δράσης της Α. Σ « ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμπληρωματικού χαρακτήρα και υψηλής αλληλεξάρτησης οι οποίες εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες δράσεων:

Δικτύωση: Περιλαμβάνει δράσεις που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της Α.Σ με τους τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει  απασχολούμενους  – ωφελούμενους του παρόντος Σχεδίου Δράσης.

Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης: Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου και για τα αναμενόμενα θετικά του αποτελέσματα. Παράλληλα, στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αναφορικά με τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας.

Συντονισμός και διαχείριση Πράξης: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ομαλή και άρτια  υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, καθώς και στην συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων του.

Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Οι δράσεις αυτές αφορούν στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου. Με βάση την εξειδικευμένη Μελέτη αγοράς εργασίας που εκπονήθηκε για τις ανάγκες σχεδιασμού της πρότασης, στο Σχέδιο Δράσης συμπεριλαμβάνονται προγράμματα σε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης που αποσκοπούν στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων:

  • Στην τοποθέτηση τους στην αγορά εργασίας ως απασχολούμενοι σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.
  • Στην προετοιμασία τους για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων.
  • Στην προετοιμασία τους για τη σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε άτομα που, καθώς προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, έχουν βιώσει επανειλημμένα αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Με τις σχετικά προδιαγραφόμενες ενέργειες οι ωφελούμενοι/ες του Σχεδίου θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε μια πλειάδα θεματικών και οριζόντιων πεδίων ενδιαφέροντός τους που θα εκτείνονται, μεταξύ άλλων, από την επαγγελματική συμβουλευτική μέχρι την ψυχοκοινωνική και νομική τους υποστήριξη.