Αναλυτική Παρουσίαση του έργου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την ενδυνάμωση των ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται ψυχοκοινωνική υποστήριξη με διαφοροποιημένη μεθοδολογία, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των επιμέρους κατηγοριών στοχοθετούμενου κοινού, μέσα από ένα σύστημα εξατομικευμένων συνεδριών που αποσκοπεί στην ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να επιλύσουν σοβαρά κοινωνικά, ψυχολογικά, νομικά και κοινωνικά προβλήματα που τους επηρεάζουν, προκειμένου να καταστούν  ικανές να συμμετάσχουν στις λοιπές δράσεις του Σχεδίου. Σε αυτή τη φάση εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τους λόγους και τα γεγονότα που οδήγησαν τους ωφελούμενους στην ανάγκη παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και για το βαθμό ωριμότητας – ετοιμότητάς τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με την κοινωνική και εργασιακή τους περιθωριοποίηση.

Η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών η επαγγελματική υποστήριξη με διαφορετική μεθοδολογία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας παρέχεται μέσα από ένα σύστημα εξατομικευμένων συνεδριών και ομαδικών συναντήσεων που αποσκοπούν στην ενδυνάμωσή τους προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Το σύνολο των απαιτούμενων όλες τις απαιτούμενες  ενεργειών ενέργειες που θα υποβοηθήσουν την τελική επιλογή των ωφελούμενων.
 • Ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής επιδιώκεται η καταγραφή των προσωπικών τους αιτημάτων των ωφελούμενων και την προώθηση επίλυσης τους μέσω της ατομικής συμβουλευτικής.

 

Επιπλέον, επιχειρείται η ανάπτυξη της δυνατότητας διεκδίκησης των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων των ωφελούμενων, ενώ ενθαρρύνεται η προώθηση και η συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

 • Νομική υποστήριξη. Αναφορικά με την παροχή νομικής υποστήριξης, αυτή έχει ως αντικείμενο την πληροφόρηση σχετικά με νομικά ζητήματα και παράσταση του δικηγόρου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και δικαστήρια.
 • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να υποβοηθήσει τους ωφελούμενους να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, να αποκτήσουν την ικανότητα αναζήτησης και κριτικού ελέγχου των επαγγελματικών πληροφοριών και να καταλήξουν στην κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας υπερβαίνοντας κοινωνικά, οικονομικά, θεσμικά / νομικά εμπόδια.

Επιμέρους εργαλεία της εξειδικευμένης υποστηρικτικής ενέργειας αποτελούν:

 • Η ανάδειξη εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Η επικαιροποίηση παλαιότερων εργασιακών δεξιοτήτων.
 • Η σκιαγράφηση δυνατοτήτων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η βελτίωση δικτύων πληροφόρησης για την προσέγγιση των φορέων της αγοράς.
 • Η προώθηση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Χρήση ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού ατομικού και ομαδικού χαρακτήρα. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη διάγνωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και διάφορων στοιχείων της προσωπικότητας των ωφελούμενων, συνδράμοντας στην σε σύντομο χρονικό διάστημα απόκτηση πληρέστερης εικόνας για τις ανάγκες των επωφελούμενων. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ειδικά ερωτηματολόγια και τεστ για την αξιολόγηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και των κινήτρων τους.
 • Διασύνδεση ωφελούμενων και επιχειρήσεων. Στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ο συνδυασμός των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων με ζητούμενες θέσεις εργασίας που προκύπτουν στην περιοχή παρέμβασης.

 

 

Συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ωφελούμενους

Στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικής στήριξης στις επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης για την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης δυνατής επαγγελματικής τους ένταξης, για την ανάπτυξη / ενίσχυση των επιχειρήσεών τους, για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο χώρο εργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουν χώρα τα κάτωθι:

 • Πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα διαφορετικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μέσω της πληροφόρησης με συστηματοποιημένο και εξατομικευμένο τρόπο, οι εργοδότες θα ενημερωθούν για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα  των νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για τη δυναμική επιχειρήσεων και οργανισμών που ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας και απασχολούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 • Παροχή συμβουλευτικής για την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, για τις διαδικασίες επιλογής και προαγωγής προσωπικού και την αποδοτικότερη ενσωμάτωση νεοπροσληφθέντων στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των διοικητικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν στην ενσωμάτωση των ωφελούμενων και στην ομαλή και απρόσκοπτη ένταξή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.
 • Παροχή συμβουλευτικής των επιχειρηματιών για τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης νέων θέσεων εργασίας, εκσυγχρονισμού – απόκτησης εργαλείων νέων τεχνολογιών  τα οποία διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την χρηματοροή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής ύφεσης.
 • Παροχή συμβουλευτικής των επιχειρηματιών για αξιοποίηση συμπληρωματικών ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω Πρωτοβουλιών, του ΕΠ «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα», των ΠΕΠ, του  Επενδυτικού Νόμου κλπ.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε ωφελούμενους που θα συστήσουν ατομικές επιχειρήσεις

Στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους που θα συστήσουν νέες (ατομικές και κοινωνικές επιχειρήσεις από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους). 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, ενδεικτικά, θα αφορούν:

 • Υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη των επιχειρήσεων (έναρξη στην αρμόδια εφορία, εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα και στο αντίστοιχο επιμελητήριο, έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, άδεια λειτουργίας κτλ).
 • Συμβολή στην ένταξη του νέου επιχειρηματία μέσα σε υφιστάμενα δίκτυα προώθησης των υπηρεσιών του.
 • Διαμόρφωση εξειδικευμένου marketing plan και επικοινωνιακής στρατηγικής ανά επιχειρηματία, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διεισδυτικότητα των προϊόντων στην τοπική αγορά (πχ τυποποίηση προϊόντων κλπ).
 • Οικονομική-Φορολογική και Λογιστική πληροφόρηση – υποστήριξη αναφορικά με τους τρόπους τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων, διαχείρισης μισθοδοσίας, εγκατάστασης αντίστοιχου λογισμικού και συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης με εφορία, ΙΚΑ κλπ.
 • Υποστήριξη και πληροφόρηση σε θέματα εκπαίδευσης (προγράμματα εκπαίδευσης αυτοαπασχολούμενων του ΟΑΕΔ κα) όσο και σε θέματα ανεύρεσης, επιλογής, εκπαίδευσης απασχολούμενου προσωπικού μέσα από προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης-κατάρτισης του ΟΑΕΔ (ΝΘΕ, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ, ενδοεπιχειρησιακά κα).

Παράλληλα, θα υπάρξει υποστήριξη αναφορικά με την ενίσχυση της βιωσιμότητας της νέας επιχείρησης, με την ενημέρωση των νέων επιχειρηματιών για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν, είτε αυτά αφορούν τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκούς όρους, είτε νέα επιχειρηματικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, κτλ).

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι είναι πολύπλευρα και συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα τεχνικά, θεσμικά, νομικά, φορολογικά καθώς και marketing.
 • Λογιστική και νομική υποστήριξη για τη σύσταση και την έναρξη δραστηριότητας των κοινωνικών και ατομικών επιχειρήσεων.
 • Διασφάλιση της ομαλής ένταξης των ωφελουμένων στο επιχειρηματικό περιβάλλον υπό τη μορφή της συμβουλευτικής υποστήριξης για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να τους προσλάβουν.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση πρόσθετων ενισχύσεων για τις νέες επιχειρήσεις (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ).