Έργο

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Για την υλοποίηση του ΤΟΠΕΚΟ Λευκάδας, δημιουργήθηκε η ομώνυμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη που οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Πεδίο αναφοράς

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελούμενων ανέργων, αλλά και των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας της Περιφερειακής ενότητας Λευκάδας (Δήμος Λευκάδας – νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού – και Δήμος Μεγανησίου – νήσος Μεγανήσι), προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας.